Lac Cam Music Beverage and Wine Menu


Lac Cam Music Beverage

Lac Cam Music Wine

Business hours:
Monday - Wednesday: Closed
Thursday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am
Friday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am
Saturday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am
Sunday: Hát cho nhau nghe 8:00pm-12:00am

Lạc Cầm Music
Hội Quán Âm Nhạc LẠC CẦM
15041 Moran Street #103-104
Westminster CA 92683

(657) 400-2750
laccammusic@gmail.com
www.laccammusic.com

Lac Cam Music:
Facebook LacCam Music   Youtube LacCam Music   Google+ LacCam Music


*** Vé mua rồi sẽ không được trả lại dưới mọi hình thức.
We will not offer refund or exchange for paid tickets.

Copyright © 2020 Lac Cam Music - Hội Quán Lạc Cầm

website development kende.com